woensdag 23 december 2015

Politieraad van 22 december 2015


OPENBARE ZITTING

Verslag politieraad 27 oktober 2015 - goedkeuring
Begroting 2016 ‘gewone dienst & buitengewone dienst’ en meerjarenplanning 2016-2018 - goedkeuring
Federaal toezicht - goedkeuring jaarrekening dienstjaar 2011 - kennisname
Upgrade van de toepassing “patrimoniumbeheer, bezoekersregistratie en helpdesk” - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze - goedkeuring
Aanpassing van de formatie van de politiezone - interne verschuivingen - goedkeuring

BESLOTEN ZITTING

Pensioen van drie wijkinspecteurs

dinsdag 22 december 2015

Eindejaarsfeesten ... en brandveiligheid

Met de jaarwisseling in aantocht neemt ook het risico op feest-ongevallen toe.
Elk jaar gebeuren er naar aanleiding van de eindejaarsfeesten heel wat incidenten, die verband houden met brandveiligheid, gaande van ongevallen met vuurwerk tot huisbrand veroorzaakt door een uitgedroogde kerstboom of een oververhitte fondueset die vuur vat. De Brandweerschool van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) bracht in samenwerking met de Limburgse Brandweerbond (KLBB) een sensibiliserend filmpje uit: PLOT

dinsdag 27 oktober 2015

Agenda politieraad 27.10.2015 om 20u00Agenda:


Eedaflegging van de nieuwe medewerkers van de politiezone.

Onder ruime belangstelling van de collega’s hebben An, Lesley, Michael en Maikel de eed afgelegd als lid van de politiezone Maasland. Dikke proficiat!

OPENBARE ZITTING
 1. Verslag politieraad 16 juni 2015 - goedkeuring
 2. Begrotingswijziging 2015, nr 1 & 2: bespreking en vastlegging - goedkeuring
 3. Goedkeuring gemeenteraadsbesluit Dilsen-Stokkem van 12 januari 2015 door Gouverneur - kennisname
 4. Goedkeuring gemeenteraadsbesluit Maaseik van 27 april 2015 door Gouverneur - kennisname
 5. Jaarrekening dienstjaar 2010 - Goedkeuring door het federaal toezicht - kennisname
 6. Dagvaarding door Regie der Gebouwen - kennisname
 7. Toekomstplannen politiezone Maasland en politiezone Midlim - toelichting

BESLOTEN ZITTING
 1. Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit na arbeidsongeval
 2. Oppensioenstelling van een commissaris - kennisname
 3. Oppensioenstelling van administratief medewerker - kennisname

vrijdag 16 oktober 2015

1 dag niet

Neem deel aan de tweede nationale actiedag tegen inbraken: “1 dag niet”. Lanceer van 9 tot 15 november een initiatief in je straat, buurt, gemeente om je buren te sensibiliseren voor inbraakpreventie.
Vrijdag 13 november 2015 is het hoogtepunt van “1 dag niet”. Post je initiatief op http://www.1dagniet.be/ en laat je inspireren.

maandag 28 september 2015

Thema-actie GORDEL/GSM (1 oktober tot 15 oktober 2015)


De gsm of smartphone zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Helaas laten deze handige toestellen ook van zich horen wanneer we aan het rijden zijn. Een gsm-oproep beantwoorden terwijl we achter het stuur zitten kan voor erg gevaarlijke situaties zorgen: sommige chauffeurs vertragen plots wanneer zij een oproep ontvangen of zelf iemand opbellen, anderen vertonen een aarzelend gedrag en wijken van hun traject af en nog anderen negeren voorrangsregels en zien de zwakke weggebruikers niet eens meer staan. Gsm’en achter het stuur veroorzaakt dan ook heel wat ongevallen.

Ook de gordel dragen is verplicht. U moet altijd een autogordel gebruiken als uw zitplaats een autogordel heeft. Dit geldt zowel voorin als achterin een auto als een ander voertuig. Gordels mogen niet worden gedeeld. Als op alle zitplaatsen gordels aanwezig zijn, mag het aantal passagiers niet groter zijn dan het aantal autogordels. U kunt een boete krijgen als u geen gordel draagt. Wanneer u geen autogordel draagt, kan de verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding bij verwondingen door een auto-ongeval niet of maar gedeeltelijk uitkeren. Het niet dragen van de gordel zal geen ongevallen veroorzaken, maar verergert wel aanzienlijk de ernst van de verwondingen als er zich een ongeval voordoet.

Gemeenschappelijk aan deze twee verkeersgedragingen? We zijn er zélf voor verantwoordelijk en kunnen er dus ook zélf iets aan doen!

Daarom zullen de Limburgse politiezones tijdens de thema-actie ‘GORDEL/GSM’ extra aandacht geven aan chauffeurs die gebruik maken van het gsm-toestel (telefoneren en sms-en) achter het stuur en aan degenen die al dan niet een gordel dragen. De thema-actie loopt van 1 tot 15 oktober 2015.

Bedoeling van de thema-actie is enerzijds om de bestuurders én de passagiers te herinneren aan de plicht de gordel te dragen in de auto (artikel 35 van de Wegcode), en anderzijds om de bestuurders bewust te maken van het gevaar van het gebruik van de gsm tijdens het besturen van een voertuig (artikel 8.4 van de Wegcode). Wist je dat het ook verboden is een sms-bericht te versturen wanneer je aan het rijden bent (zelfs wanneer je stilstaat in de file of aan een roodlicht!)?

woensdag 19 augustus 2015

Borden met 70 Km per uur verdwijnen uit het Vlaamse straatbeeld vanaf 2017

Vanaf 2017 wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom op de Vlaamse wegen. De huidige snelheidslimiet van 90 km/u zal dus een uitzondering worden. Deze maatregel werd genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen, maar ook om het aantal verkeersborden dat momenteel langs deze invalswegen staat in te perken. In de praktijk geldt de 70 km/u-limiet al op 6.000 km Vlaamse wegen, ten opzichte van een luttele 2.000 km waar er 90 km/u is toegestaan. De maatregel treedt in werking vanaf 1 januari 2017.

maandag 17 augustus 2015

Brommobielen: rijbewijs of niet?

De bestuurder van een brommobiel dient in het bezit te zijn van een rijbewijs A3 (voor bromfietsen). Tot voor kort was het mogelijk om aan deze verplichting te ontsnappen door brommobielen als “traag voertuig” in te schrijven volgens de definitie in artikel 1§2.15.1 van het Technisch Reglement, namelijk “elk motorvoertuig dat wegens zijn constructie en oorsprong een nominale maximumsnelheid van ten hoogste 40 km/u kan bereiken”.
Aan deze “vrijheid “ is paal en perk gesteld sinds het rijbewijs ook verplicht is voor bestuurders van trage voertuigen. Maar aangezien er aan verworven rechten niet geraakt mag worden, zijn personen die vóór 14 februari 1961 geboren zijn, vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs om een bromfiets klasse B te besturen.

Bron: Via Secura (klik op artikel voor origineel formaat)

maandag 15 juni 2015

Agenda politieraad 16.06.2015 - 20u00 - Administratief Centrum Maaseik


 1. Verslag politieraad 28 april 2015 - goedkeuring
 2. Dienstjaarrekening 2010 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
 3. Dienstjaarrekening 2011 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
 4. Aankoop van 35 draagbare radioposten met toebehoren via raamcontract A.S.T.R.I.D. CD-MP-OO-40 - goedkeuring
 5. Aankoop van 8 ISLP Workstations, 2 APN Workstations en toebehoren volgens FORCMS raamcontract FORCMS-PC-073, FORCMS-PC-078-1 en FORCMS-PC-078-2 - goedkeuring
 6. Retributiereglement voor het vangen, het verzorgen en het hoeden van rondzwervende, verloren of achtergelaten honden - goedkeuring
 7. Aanwerving van een hoofdinspecteur algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2015-01, reeksn° 1871 - kennisname
 8. Rapportering door de korpschef betreffende de werking van politiezone Maasland - kennisname

Het jaarverslag van 2014 is ter beschikking op de website. Voor de geïnteresseerden: veel leesplezier!
De link naar dit document op de website: http://www.politie-maasland.be/jaarverslag.html


maandag 1 juni 2015

 

                                        5 – 6 – 7 – 8 juni 2015 


De SLim-weekendcontroles

De SLim-actie is een grootscheepse provinciaal gecoördineerde verkeersactie ter voorkoming van weekendongevallen.
SLim staat voor "Safe(S)-Limburg" en is een “provinciaal gecoördineerde verkeersactie”. De SLim-acties zijn een initiatief van gouverneur Herman Reynders en worden uitgevoerd in samenwerking met de lokale en federale politie en het Limburgs parket.

Alcohol, drugs en snelheid zijn nog steeds de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Verkeerscijfers tonen aan dat alcoholgerelateerde verkeersongevallen met lichamelijk letsel zich vooral voordoen in de weekendnachten. Weekendongevallen blijken bovendien aanzienlijk ernstiger dan verkeersongevallen tijdens de rest van de week.

Vandaar de SLim-acties. SLim-acties zijn gecombineerde verkeersacties gericht op het rijden onder invloed van alcohol, drugs en te hoge snelheid. Deze acties vinden élk weekend plaats, het hele jaar door in minstens 4 politiezones van de Provincie Limburg (streefdoel). In het weekend van 5, 6, 7, en 8 juni 2015 zullen praktisch alle lokale politiekorpsen en de WegPolitie Limburg in heel de provincie acties houden.

Dat SLim werkt merken we aan de cijfers: in 2014 werden 25.953 alcoholtesten afgenomen. Daarvan bleek 3% positief. Dat is precies hetzelfde overtredingspercentage als vorig jaar. Maar het aantal positieve bestuurders die zwaar onder invloed zijn (> 0,8 promille) blijft nog altijd zeer hoog met 60%. Van de 80.930 gecontroleerde voertuigen op snelheid, reden er 7% te snel. Dat is ook hetzelfde percentage als dat van het jaar voordien.

Naar aanleiding van de weekendongevallen werden 1.241 personen onderworpen aan een ademtest. 252 personen testten positief, dus 20% of 1 op 5 bestuurders betrokken bij een ongeval in het weekend heeft te veel gedronken! In 2014 betreurden we maar liefst 26 weekenddoden. Dat zijn er spijtig genoeg 5 meer dan vorig jaar en uiteraard 26 te veel. De SLim-weekendcontroles blijven dus nodig!

Nog altijd rijden te veel mensen te snel of onder invloed van alcohol of drugs én omdat men meent dat er weinig of niet gecontroleerd wordt in het weekend.

Ook dit jaar hebben gouverneur, procureur des Konings, burgemeesters, korpschefs van de lokale politie, directeurs-coördinator van de federale politie en sectiechef van de WegPolitie Limburg afgesproken om in twee weekends grootscheepse alcohol-, drugs- en snelheidscontroles te laten plaatsvinden in de provincie Limburg onder de noemer SLim. Het eerste gemeenschappelijk actieweekend vindt dus komend weekend plaats. Het tweede gemeenschappelijk actieweekend zal in het najaar plaats vinden.


Eerste groot SLim-controleweekend op 5, 6, 7, 8 juni 2015


Het eerste groot controleweekend van 2015 zal plaatsvinden in het weekend van 5 tot 8 juni 2015. Dat wil zeggen dat er in dat weekend, tussen vrijdagavond 22.00u en maandagmorgen 06.00u, gecombineerde alcohol‑, drugs- en snelheidscontroles zullen gehouden worden door de Limburgse lokale politiezones op lokale en gewestwegen en door de WegPolitie Limburg op de autosnelwegen.

woensdag 29 april 2015

Politieraad 28 april 2015


In openbare zitting
        Verslag politieraad 23 december 2014 - goedkeuring
        Ontslag politieraadslid Geuskens Jan en afstand van mandaat opvolger Jean Verstappen - kennisname
        Ontslag politieraadslid Verstappen Jean - kennisname
        Aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven en verkozenverklaring mevrouw Craenen Rita
        Aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven en verkozenverklaring mevrouw Bours Ellen
        Politiebegroting van de meergemeentepolitiezone Maasland - dienstjaar 2015 - goedkeuring door het Federaal Toezicht - kennisname
        Raamovereenkomst voor de levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor provincie Limburg (2016-2018) aan de provinciale instellingen, stads- en gemeente besturen OCMW's, kerkfabrieken, politiezones, vzw's, intergemeentelijke verenigingen, gehandicaptenvoorzieningen en woonzorgvoorzieningen: goedkeuring mandaatbesluit politiezone Maasland en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met PROCLIM - bekrachtiging
        Aankoop bij hoogdringendheid van 36 kogelwerende vesten en harnassen - kennisname
        Aankoop van 3 mobiele ademanalysetoestellen via raamcontract DSA 2011 R3 257 - goedkeuring
        Goedkeuring van de aankoop van een anoniem voertuig met politie toebehoren via raamcontract DSA 2012 R3 593, perceel 8B
        Goedkeuring van de aankoop van 2 interventievoertuigen met politietoebehoren - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze
        Aankoop van braak- en inkijkwerende folie voor het commissariaat te Maaseik - instelling van de procedure, vaststelling opdrachtvoorwaarden en gunning
        Uitdienststelling materiaal behorend tot het patrimonium van de politiezone Maasland - kennisname
        Voorstel Regie der Gebouwen inzake de aankoop / gebruik ter bede van het politiecommissariaat Maaseik
        Openstellen van twee vacante betrekkingen inspecteur algemene steundienst
 

In gesloten zitting
        Aanwerving van hoofdinspecteur Dieter Op ’t Roodt algemene steundienst
        Aanwerving van hoofdinspecteur Nicky Kunnen  algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2015-01, reeksn° 1871 - goedkeuring verslag en wijze van invulling (werfreserve Thierry Van Velthoven
        Aanwerving van inspecteur van politie Maikel Zoons - eerste bediening volgens de selectieprocedure tot aanwerving van twee inspecteurs algemene steundienst (ASD), mobilteitscyclus 2015/01 (reeksn° 2881)
        Aanwerving van inspecteur van politie Wesley Coenen - tweede bediening volgens de selectieprocedure tot aanwerving van twee inspecteurs algemene steundienst (ASD), mobilteitscyclus 2015/01 (reeksn° 2881)
        Aanwerving van inspecteur Michael Thys algemene steundienst - eerste bediening, via de werfreserve van de mobilteitscyclus 2015-01 (reeksn° 2881)
        Aanwerving van inspecteur algemene steundienst An Lipkens - tweede bediening, via de werfreserve van de mobilteitscyclus 2015-01 (reeksn° 2881) 

vrijdag 10 april 2015

Ook jij kunt levens redden!

Gratis EHBO app voor hulp in een noodsituatie

Veel mensen weten niet wat ze moeten doen bijapp award 2014.jpgeen ongeval. En teveel mensen doen niets, of het verkeerde. Daarom is er de EHBO app. Met de EHBO app voor de smartphone heb je altijd EHBO kennis op zak.

Instructies bij ongevallen

Van brandwond tot verslikking en van bewusteloosheid tot een hersenschudding. De app geeft je kort en bondig instructies. Zo weet jij wat je moet doen!

Route naar dichtstbijzijnde AED-locatie of EHBO-post

Vind met behulp van de EHBO app de route naar de dichtstbijzijnde AED-locatie of de dichtstbijzijnde EHBO-post.

Checklist verbanddoos

Heb jij alle materialen in huis om snel eerste hulp te kunnen verlenen? Check je verbanddoos met onze checklist.


Download nu gratis:

RK-220x64-google-play.jpg
RK-220x64-windows-phone.jpg
RK-220x64-apple-store.jpg

dinsdag 13 januari 2015

Eerste bilan prioriteiten 2014: samen werken loont ...Woninginbraken: ooit waren het meer dan 200, vorig jaar 84, over de maand september één, in de duistere maand december kenden we er twee (laatste dertig dagen eentje)!  

Verkeersongevallen met lichamelijk letsel: 2001 meer dan 300. Jaren zijn we tegen de 150 blijven hangen (148, 149, 148). In 2013, terwijl in heel België de statistieken omhoog gaan, dalen wij naar 128. Vorig jaar 108. 


Iedere vaststelling is er één te veel. We hopen evenwel dat we als politie met samen werken binnen en buiten het korps heel wat mensen leed kon besparen.

20 tips om een brand bij je thuis te overleven


 door Geert Neyt (De Standaard)

Vorig jaar kwamen in ons land 69 mensen om het leven bij een woningbrand. ‘Op school of op de werkplek worden regelmatig brandoefeneningen gehouden’, zegt branddeskundige en brandweerman Tim Renders. ‘Maar hoeveel mensen hebben een vluchtplan voor als het thuis brandt? Nochtans is de kans op een brand bij je thuis een stuk groter.’ Daarom: tien vuistregels om een woningbrand te voorkomen en nog eens tien voor als het brandt.

HOE BRAND TE VOORKOMEN

1. Plaats voldoende rookmelders.
Tim Renders: ‘Liefst in elke kamer, behalve in ruimtes waar de kans op een vals alarm te groot is, zoals een keuken.’
2. Vervang de batterij bijtijds.
‘Een gewone batterij voor een rookmelder gaat een jaar mee. Beter is een niet vervangbare batterij die 10 jaar meegaat.’
3. Gooi een rookmelder na 10 jaar weg.
‘Zelfs al werkt de batterij nog, het toestel zelf zal niet meer functioneren omdat het door stof vervuild is.’
4. Laad ’s nachts geen toestellen op.
‘Oververhitte elektronische apparaten zijn een belangrijke oorzaak van brand.’
5. Droogkasten zijn tikkende tijdbommen.
‘Reinig de filters na elke droogbeurt. En wie toch wil drogen tegen een goedkoop nachttarief kan dat ook ’s avonds voor het slapen gaan. .’
6. Wees voorzichtig met sigaretten.
‘De belangrijkste oorzaak van woningbrand in ons land zijn smeulende peuken.’
7. Blaas kaarsen altijd uit voor je de kamer verlaat.
‘En plaats ze in een niet brandbare houder.’
8. Blijf in je keuken als je kookt.
9. Reinig je schoorsteen en verwarmingstoestel bijtijds.
‘Laat dat doen door een erkend vakman.’
10. Vertrouw niet op een touwladder.
‘Is enkel bruikbaar voor jonge, mobiele mensen. Beter is investeren in een vaste noodtrap.’

WAT TE DOEN BIJ BRAND

’s Nachts neemt onze mond het over van onze neus. ‘We ruiken ’s nachts niets en worden pas wakker van een brand door het lawaai’, zegt adviseur brandveiligheid Tim Renders.
‘Gemiddeld hebben we nochtans niet meer dan drie minuten tijd na het ontstaan van een woningbrand om ons uit de voeten te maken. Daarom zou iedereen thuis een vluchtplan moeten uitwerken en inoefenen.’

1. Leg een zaklamp en een gsm naast je bed.
2. Zorg ervoor dat de sleutel op of in de buurt van de voordeur blijft.
‘En spreek vooraf met de huisgenoten een plek af buiten waar jullie elkaar terugzien.’
3. Spreek een alternatieve vluchtweg af voor als de voordeur niet bereikbaar is.
‘Maar denk eraan dat een elektrische garagepoort vaak uitvalt bij brand.’
4. Neem niets mee, ook geen kleren.
‘Wie naakt slaapt, gaat naakt buiten.’
5. Bel niet eerst naar de brandweer.
‘Bel pas als iedereen veilig buiten is. Zelfs een kort gesprek kan ervoor zorgen dat je niet meer tijdig buiten geraakt.’
6. Probeer de brand op te sluiten.
‘Raak je niet buiten, sluit dan zoveel mogelijk deuren tussen jou en de brand.’
7. Open geen ramen.
‘Zo zuig je nieuwe zuurstof binnen die de brand alleen maar aanwakkert.’
8. Blijf absoluut weg uit de rook.
‘Probeer ook niet onder de rookwolk door te kruipen met een natte handdoek voor je mond. Twee happen giftige rook volstaan om je bewustzijn te laten verliezen.’
9. Spring alleen als het niets anders kan.
10. Keer niet terug om nog iets te halen.
‘Twee mensen kwamen vorig jaar om nadat ze opnieuw het brandende huis waren binnengegaan om nog iets te redden.’


Geert Neyt