dinsdag 15 oktober 2013


Voor de collega's van West-Limburg, en (misschien morgen) voor ons ...
Politieraad 29 Nov 2013, 20.00uPolitiezone Maasland 5383
Provincie Limburg


Voorafgaande aan de zitting werd hoofdinspecteur Benny Ramaekers verzocht de eed af te leggen in handen van de burgemeester voorzitter.


In openbare zitting

1.       Goedkeuring verslag politieraad van 30.04.2013
2.       Goedkeuring begrotingswijziging 2013, nr 1 & 2: bespreking en vastlegging
3.       Aanstelling van een verzekeringsconsultant m.h.o. op de audit en mogelijk vernieuwing van de verzekeringsportefeuilles van de politiezones - deelname aan de openbare aanbesteding van de Provincie Limburg (raamovereenkomst)
4.       Goedkeuring van de aankoop van een digitale snelheidsmeter - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze
5.       Openstellen van een vacante betrekking inspecteur algemene steundienst
6.       Aanpassing van de formatie van de politiezone – interne verschuivingen n.a.v. de optimalisatie van de inzet van het middenkader
7.       Kennisname briefwisseling
8.       Vaststelling van de opdrachtbrief van de korpschef
9.       Toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland en het zonale veiligheidsplan
Gebruikte dia's bij de uiteenzetting: klik hier voor het overzicht

Dankwoord voor de heer Willy Neijens welke van de oprichting van de politiezone tot nu de taak van bijzondere rekenplichtige nauwgezet en plichtbewust op zich heeft genomen.
Tevens woorden van dank en lof aan het adres van commissaris Steve Provost voor zijn deskundige en professionele inzet voor het korps. Steve Provost zal vanaf 1 januari 2014 het mandaat van korpschef van de politiezone St Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken worden.
In zitting met gesloten deuren
10.    Goedkeuring van de aanvraag tot pensionering
11.    Kennisname van het besluit van het politiecollege zetelend in de functie van hogere tuchtoverheid
12.    Kennisname van de oppensioenstelling van de heer Willy Neijens, bijzondere rekenplichtige


13.    Tijdelijke bijzondere rekenplichtige
14.    Aanstelling bijz ondere rekenplichtige

15.    Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit, arbeidsongeval van 18.10.2011 en 05.01.2011