maandag 20 juni 2011

Politieraad 21.06.2011

Zitting van 21 juni 2011, 20 uur
Raadszaal administratief centrum stad Maaseik (Lekkerstraat, toegang langs Capucijnenstraat)

Agenda

Voorafgaande aan de zitting hebben volgende personeelsleden de eed afgelegd in handen van de burgemeester-voorzitter:

hoofdinspecteur van politie Joseph Warson
inspecteur van politie Bert Dalemans


In openbare zitting

1. Goedkeuring verslag politieraad van 15.03.2011

2. Openstellen van een vacante betrekking commissaris van politie - beleidsadviseur

3. Delegatie aan het politiecollege inzake het dagvaarden van de Belgische staat in tussenkomst en vrijwaring in de procedures tot uitbetaling van vermeend achterstallige Copernicuspremies

4. Goedkeuring van de aankoop van een wapenkluis en van informaticamateriaal - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze

6. Kennisname briefwisseling

In zitting met gesloten deuren

7. Uitbreiding van de arbeidsovereenkomst en benoeming van een medewerker niveau D ten gevolge van een

bediening binnen de onthaaldienst te Maaseik

8. Aanwerving van vijf inspecteurs van politie volgens de selectieprocedure tot aanwerving voor de algemene steundienst, mobilteitscyclus 2011/01 (reeksn° 2915)

9. Aanwerving van een inspecteur algemene steundienst, via de werfreserve van de mobilteitscyclus 2011/01 (reeksn°2915), invulling vrijgekomen plaats ingevolge het op getalsterkte brengen van de recherchedienst.

10. Mandaatverlenging van de korpschef: kennisname van het gemotiveerd advies van het politiecollege, kennisname van het advies van de evaluatiecommissie en uitbrengen van het gemotiveerd advies door de politeraad