dinsdag 18 oktober 2011

politieraad van 18.10.2011


...
Voorafgaande aan de zitting werden volgende medewerkers verzocht de eed af te leggen in handen van de burgemeester voorzitter:
 inspecteur van politie Vanelderen, Cornelissen, Dirkx, Levoyannis, Loy, Rutar, Swennen
 bediende Van Grimbergen Marita

In openbare zitting

1. Goedkeuring verslag politieraad van 21.06.2011
2. Goedkeuring begrotingswijziging 2011, nr 1 & 3: bespreking en vastlegging
3. Dienstjaarrekening 2008 Politiezone Maasland - Vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
4. Goedkeuring van de opdracht voor het schilderen van de lokalen politiecommissariaat Lanklaar - - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze
5. Kennisname briefwisseling
6. Toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland

Operationeel gaan de goede resultaten verder hun weg. Zowel criminaliteit als verkeer vertonen opnieuw een dalende tendens. Opmerkelijk is het laag aantal woninginbraken in vergelijking met de ons omliggende regio’s. Ook de andere gerechtelijke inbreuken vertonen een tendens naar lagere cijfers. Tevens bestendiging van het laag aantal bestuurders betrokken in een verkeersongeval met gekwetsten en welke geïntoxiceerd waren; de pakkans voor drinken en rijden ligt in onze politiezone erg hoog (van juni t.e.m. augustus maar liefst 2.300 controles).
1.300.000 bestuurders werden gecontroleerd op snelheid. Spijtig dat er verhoudingsgewijs meer mensen betrapt worden op te snel rijden.
Een andere spijtige tendens is de verhoogde administratieve last wat vertaald wordt naar minder blauw op straat. Misschien tijd voor een meer innovatieve aanpak waarbij onze mensen met behulp van ICT meer administratieve taken op straat kunnen invullen.

Begrotingstechnisch heeft de financiële crisis steeds meer impact in de komende jaren. Tal van maatregelen en door de overheid genomen beslissingen zijn daarvoor verantwoordelijk. Het Salduz-arrest en de nieuwe wet die op 1 januari 2012 ingaat heeft heel wat ingezet op de beschikbaarheid van medewerkers en op de bestaande infrastructuur. Interventies, onderzoeken en bewakingsopdrachten zullen meer tijd vragen. Gebouwen dienen aangepast aan verhoren met advocaat, cellen met langere verblijfsmogelijkheid, … Tegelijk is er de komende jaren een wezenlijke stijging van de pensioenbijdragen (14%) en dient de politiezone nog te voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen met diverse prijskaartjes. Om de toekomst het hoofd te bieden, zal de komende jaren door beleid en uitvoerders innovatief gedacht en gehandeld moeten worden. Aangekomen op een punt van crisis kan de situatie ofwel verbeteren of verslechteren. Wij gaan voor de eerste optie. Overbruggen kan door door de financiële reserve aan te spreken of door een wezenlijke verhoging, jaarlijks, van de bijdrage van de steden aan de begroting. Enkel samen, politiek en politie (er is slechts een '-k' verschil), kunnen we het niveau van dienstverlening aan de bevolking en welzijn (lees de veiligheid) van de medewerkers handhaven.

In zitting met gesloten deuren
7. Kennisgeving van de selectieprocedure en het verslag van de jury - aanwerving van de heer Luc Bamps als commissaris van politie, mobiliteitscyclus 2011/03 (reeksn° 0063)

In openbare zitting
8. Openstellen van een vacante betrekking van hoofdinspecteur van politie binnen de opsporingsdienst