dinsdag 5 oktober 2010

Politieraad van 5 oktober 2010

Voorafgaande aan de zitting hebben een aantal nieuwe medewerkers bij de politiezone de eed afgelegd in handen van de burgemeester voorzitter:
Hoofdinspecteurs Alex Govaers, Bart Ramaekers, Erik Simons & Serge Stockmans
Inspecteurs Kris Coremans, Angelo Heussen, Stefan Rutten & Jimmy Wins
De volgende punten werden behandeld:

In openbare zitting

Goedkeuring besluiten vorige politieraad
Goedkeuring begrotingswijziging 2010, nr 1 & 2: bespreking en vastlegging
Dienstjaarrekening 2006 Politiezone Maasland - Vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
Dienstjaarrekening 2007 Politiezone Maasland - Vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de
balans en de resultatenrekening
Goedkeuring aankoop van twee servers volgens de procedure raamcontract
Openstellen van een vacante betrekking inspecteur recherche
Kennisname briefwisseling
Toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland. Financieel zijn er een aantal verschuivingen. Door het niet invullen van een aantal bedieningen op vlak van beheer van het korps is er ruimte geschapen om operationeel een tand bij te steken, naar mensen en middelen. Met betrekking tot de verkeersveiligheid wordt eenzelfde resultaat als vorig jaar bereikt. Ingevolge doorgedreven onderzoek werden heel wat mensen aangehouden (op een gegeven ogenblik 15 mensen gelijktijdig in voorhechtenis). Dit heeft heel wat extra werklast meegebracht, met resultaat! Het aantal inbraken en diefstallen is gevoelig gedaald.

In zitting met gesloten deuren
_____________________________________________________________________________________________________
Aanvraag tot pensionering van verschillende medewerkers
Kennisgeving van de selectieprocedure, verslag van de jury en van de aanwerving van één hoofdinspecteur en twee inspecteurs