donderdag 17 november 2016

Tweede groot SLim-controleweekend op 18, 19, 20, 21 november 2016
Het tweede groot controleweekend van 2016 vindt plaatst dit weekend van 18 tot 21 november 2016. Dat wil zeggen dat er, tussen vrijdagavond 22.00u en maandagmorgen 06.00u, gecombineerde alcohol‑, drugs- en snelheidscontroles zullen gehouden worden door de Limburgse lokale politiezones op lokale en gewestwegen en door de WegPolitie Limburg op de autosnelwegen.

donderdag 27 oktober 2016

Politieraad 27 oktober 2016 om 20u00 in het stadhuis Maaseik

  1. Verslag politieraad 29 juni 2016 - goedkeuring
  2. Begrotingswijziging 2016, nr 1 en 2: bespreking en vastlegging - goedkeuring
  3. Gemeenteraadsbesluit stad Maaseik van 21 maart 2016 betreffende de gemeentelijke dotatie voor de politiebegroting van politiezone Maasland - goedkeuring door gouverneur - kennisname
  4. Gemeenteraadsbesluit stad Dilsen-Stokkem van 11 januari 2016 betreffende de gemeentelijke dotatie voor de politiebegroting van politiezone Maasland - goedkeuring door gouverneur - kennisname
  5. Aanpassing van de formatie van de politiezone - goedkeuring door gouverneur - kennisname
  6. Solidariteitsmechanisme lokale politie - opdrachten van federale aard - prestatielijnen HyCap 2016 - schrijven van Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken - kennisname
  7. Openstellen van een vacante betrekking inspecteur algemene steundienst
  8. Aanstelling van 7 inspecteurs algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2016/05 - reeksnummer 2821 - kennisname
  9. Aanstelling van een boekhouder - B-niveau/ bijzondere graad BD1 - toelating tot stage - kennisname

AANWEZIG: Creemers J., Peeters L. - - Snijkers T., Stassen A., Indemans P., Wahhabi M., Dekkers A., Tollenaere J., Keuren G., Vandewal C., Franssen W., Hellings G., Neyens H., Janssen M., Schaefer A., Craenen R. - Raadsleden
Gerarts F. - Hoofdcommissaris-zonechef
Hermans K. - Secretaris
AFWEZIG: Willen A., Bours E., Vermassen G. (aanwezig vanaf agendapunt 5) - Raadsleden

vrijdag 8 juli 2016

Nieuws van de voorzitter: politieraad hecht goedkeuring aan 9 aanwervingen

Op de politieraad van 29 juni werden de functie van één hoofdinspecteur algemene steundienst en 7 betrekkingen inspecteur vacant verklaard. Daarnaast gaat de zone over tot de aanwerving van een boekhouder niveau B. Ook organisatorisch zal er één en ander veranderen opdat de dienstverlening kan geoptimaliseerd.
De huidige personeelsformatie van de politiezone bestaat uit 75 operationele leden en het ondersteunend personeel telt 22 personen in de formatie. Ingevolge het vertrek of de mobiliteit van een aantal (hoofd)inspecteurs naar een andere zone, pensioenen en/of (deeltijdse) loopbaanonderbrekingen, telt de zone sedert 2014, de facto nog 71 à 72 mensen in het operationele kader; Hiervan zijn er drie gedetacheerd vanuit de federale overheid, waarvan de invulling alsmaar moeilijker wordt en langer duurt.
Daartegenover staan tal van maatschappelijke fenomenen waardoor de werkdruk binnen de politiezone blijft stijgen. (o.a. het verhoogd dreigingsniveau sedert de aanslagen, radicalisering,…)
Om een antwoord te kunnen bieden op enerzijds de krapte in de capaciteit en de financiële middelen, en anderzijds de dienstverlening en uitvoering van politionele taken te kunnen waarborgen, werden diverse pistes onderzocht; Zo is het verhaal van fusies en samenwerking met andere zones in 2015 ter sprake gekomen. Dit botste binnen de zone evenwel op veel weerstand en werd geheel niet gedragen. Ook andere organisatorische maatregelen werden onder de loep genomen en besproken.
Naar aanleiding van een BOC in april en mei 2016 werd vervolgens een werkgroep in het leven geroepen om een mix van organisatorische aanpassingen en besparende werkprocessen uit te dokteren.Er kwam finaal een voorstel dat werd voorgelegd aan het BOC en vervolgens ook kon goedgekeurd worden op de politieraad.

Dit voorstel houdt in dat de zone afstapt van het verhaal van de ‘gedetacheerden’ en overgaat tot de aanwerving van drie inspecteurs ter vervanging van de gedetacheerden. Bijkomend worden twee functies inspecteur vacant verklaard ter vervanging van twee personen die in non-activiteit gaan voorafgaand aan hun pensioen (NAVAP). Daar bovenop wordt de formatie aangepast en wordt overgegaan tot de aanwerving van twee extra inspecteurs en één hoofdinspecteur extra, zodat de operationele bezetting terug 75 mensen telt. Deze bijkomende aanwervingen betekenen voor de zone een meerkost van jaarlijks gemiddeld 213.162,00 euro, te dragen door beide steden.
Bij het ondersteunend personeel wordt tevens nog de functie van een boekhouder/accountant niveau B, opengesteld, dit ter aanvulling van het ondersteunend personeel waar eveneens een aantal loopbaanonderbrekingen en pensioenen werden goedgekeurd;
Ook organisatorisch zal er één en ander wijzigen. Zo werd voorgesteld door de werkgroep om de ‘algemene steun en nood- en interventiediensten’ te centraliseren op de site te Maaseik. Dit biedt voordelen naar dienstopmaak en inzet van dienstvoertuigen. De ‘gespecialiseerde steun’ (jeugd- en sociaal, recherche, deel van de wijkwerking) zal wellicht gehuisvest worden in Lanklaar. Hieromtrent maakt de werkgroep in juli en augustus een nieuw voorstel over en wordt opnieuw getracht te komen tot een brede consensus. Cijfers Jaarverslag 2015

In de politiezone Maasland wordt dagdagelijks goed werk geleverd. De diensteverlening staat garant voor een preventief en pro-actief optreden en een snelle en adequate hulpverlening. Op de politieraad van 29 juni werd het jaarverslag 2015 toegelicht.

Jaar na jaar kan de zone positieve cijfers voorleggen inzake criminaliteit: ten opzichte van 2010 is het aantal gerechtelijke misdrijven (oa. diefstal, inbraken, drugs ea)  met 26,5% gedaald in 2015.  In absolute cijfers gaat het hier om 1907 gerechtelijke inbreuken in 2015, tegenover 2.593 in 2010.
Het aantal meldingen van overlast is ligt gedaald, maar anderzijds waren er helaas wel meer meldingen betreffende het dealen van drugs.  Hiervoor werden dan ook extra patrouilles en controles uitgevoerd.
Inzake verkeersongevallen is voor het jaar 2015 weliswaar een lichte stijging ten opzichte van 2014, maar wel betere cijfers dan de voorgaande jaren. In totaal raakten 179 mensen gewond in een verkeersongeval en waren er 6 dodelijke verkeersongevallen. 25% van deze ongevallen vonden plaats in het weekend en bij 8,1 % was er sprake van alcoholintoxicatie.
Wat betreft jeugd en sociaal werd er een daling opgetekend inzake intra-familiaal geweld. Anderzijds waren er 48 verdwijningen gesignaleerd, waarvan 36 minderjarigen.

Met de aanpassing van de formatie en de inzet van extra personeelsleden, hoopt de zone ook in de toekomst te kunnen zorgen voor een kwaliteitsvolle, zichtbare en klantgerichte dienstverlening.

Lydia Peeters
Voorzitter Politiezone Maasland. 


(bron: http://www.lydiapeeters.be/nieuws/nieuws-uit-politiezone-maasland/)

maandag 27 juni 2016Dagorde Politieraad
Politiezone Maasland 5383


Zitting van 29 juni 2016
(20u00 - ACM)P U N T E N L I J S T

OPENBARE ZITTING

01        Verslag politieraad 8 maart 2016 - goedkeuring
02        Goedkeuring van de aankoop van 2 mobiele ademanalysetoestellen met toebehoren via raamcontract DSA 2011 R3 257
03        Goedkeuring van de 2de en laatste fase van de aankoop van 23 kogelwerende vesten en 4 bijkomende hoezen voor de functionaliteiten wijk, recherche en onthaal -  vaststelling opdrachtvoorwaarden en gunningswijze
04        Openstellen via externe werving van een statutaire betrekking niveau B - boekhouder CALog
05        Aanpassing van de formatie van de politiezone - goedkeuring
06        Openstellen van twee vacante betrekkingen inspecteur algemene steundienst - vervangingen NAVAP
07        Openstellen van drie vacante betrekkingen inspecteur algemene steundienst - einde detacheringen
08        Openstellen van een vacante betrekking hoofdinspecteur algemene steundienst - invulling formatie
09        Openstellen van twee vacante betrekkingen inspecteur algemene steundienst - invulling formatie
10        Delegatie door de politieraad aan het politiecollege van de bevoegdheid inzake eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie
11        Delegatie door de politieraad aan het politiecollege van de bevoegdheid tot het aanwerven van operationeel en burgerpersoneel
12        Toelichting korpschef aangaande het jaarverslag 2015 - kennisname


BESLOTEN ZITTING

13-15    Pensieoenen
16        Procedure hernieuwing mandaat korpschef politiezone Maasland - kennisname en beoordeling evaluatieverslag

Nieuwe website informeert toekomstige diereneigenaarsJaarlijks belanden in Vlaanderen bijna 50.000 dieren in een asiel. Een derde is achtergelaten door de eigenaar, vaak omdat er vooraf niet goed is nagedacht over wat het houden van een dier met zich meebrengt. Een huisdier heeft immers aandacht nodig en een goede verzorging. Dat betekent dat je er tijd en geld in moet steken.

Met de campagne ‘Ben je echt klaar voor een huisdier?‘ roept de dienst Dierenwelzijn van het Departement LNE dan ook iedereen die een huisdier wil kopen of adopteren op om eerst huisdierinfo.be te raadplegen. Daar staat alle informatie over de gewenste huisvesting, voeding, verzorging, gedrag, een inzicht in de kosten, … en over de verplichte registratie van dieren.

Ga naar www.huisdierinfo.be

dinsdag 31 mei 2016

Kijk uit: met de rolstoel de baan op ...

Het staat als een paal boven water, iedereen heeft recht op mobiliteit, want die is essentieel voor de sociale contacten en de persoonlijke ontwikkeling van elk individu. Uiteraard geldt dat ook voor de gebruikers van rolstoelen. Net als elke andere weggebruiker hebben zij rechten maar ook plichten.