dinsdag 30 oktober 2012

Als je ouder drinkt of drugs gebruikt

Een pakkend filmpje toont een jong meisje, Femke, dat de taken van haar verslaafde moeder overneemt en zo niet langer kind kan zijn. Bekijk hier het filmpje.

Kinderen van ouders met een alcohol- of drugprobleem zijn moeilijk te bereiken. Het is niet enkel een erg diverse groep, het gaat ook om jongeren die er vaak alles aan doen om die problemen thuis te verbergen. Toch is het belangrijk hen rechtstreeks te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Er zijn namelijk een aantal beschermende factoren die hen weerbaarder maken: inzicht in de problematiek, autonomie, relatievaardigheid, zin voor initiatief, creativiteit, humor... Door die elementen te stimuleren, versterken we hun veerkracht.

Vandaar de nood aan deze campagne.  Lees hier het persbericht.
Op druglijn.be vinden kinderen en jongeren informatie. Er zijn ook info- en doeboekjes: Als je ouder drinkt (-14), Als je ouder drinkt (+14), Als je ouder drugs gebruikt.
De DrugLijn start, bij de lancering van deze campagne, ook met een chatservice, om de drempel naar deze doelgroep te verlagen. Voortaan kan er gechat worden op maandag, woensdag en vrijdag van 15 tot 18u.
De DrugLijn heeft ook nieuwe bekendmakingsstickers. Bestel ze hier (10 gratis).

Deze campagne wordt gevoerd met Awel (de vroegere Kinder- en JongerenTelefoon), jongerenonthaal van CAW (JAC) en In Petto.


dinsdag 9 oktober 2012


Politieraad ACM 9 oktober 2012 20.00u


Voorafgaande aan de zitting werd volgende personeelsleden verzocht de eed af te leggen in handen van de burgemeester-voorzitter: inspecteur van politie Jelle Franssen van het operationele kader en bediende Mina Amgroud van het administratief en logistiek kader.
In openbare zitting

1.       Goedkeuring verslag politieraad van 19.06.2012
2.       Goedkeuring begrotingswijziging 2012, nr 1 & 2: bespreking en vastlegging
3.       Dienstjaarrekening 2009 Politiezone Maasland -Vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
4.       Goedkeuring van de aanstelling van een ‘externe dienst preventie en bescherming’ - instelling van de procedure en goedkeuring van het bestek
5.      Goedkeuring van de aankoop van divers bureaumeubilair - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze
6.      Levering van aardgas aan de provinciale instellingen, …,  politiezone’s, vzw’s en intergemeentelijke verenigingen 2009-2012 - verlenging met zes (6) maanden t.e.m. 30/06/2013
7.       Goedkeuring van contract voor kaarten motorbrandstoffen, FORCMS-POMP-059
8.      Openstellen van een vacante betrekking hoofdinspecteur algemene steundienst
9.       Kennisname briefwisseling
10.    Toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland

In zitting met gesloten deuren

11.    Kennisgeving van de selectieprocedure, verslag van de jury en goedkeuring van de aanwerving van een technisch en logistiek medewerker niveau D binnen het CALog-kader
12.    Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit, arbeidsongeval van 26.11.2009

Het blijft ieder jaar een moeilijke oefening: binnen de voorziene begroting blijven. Met alle bijkomende lasten, zowel financieel als administratief, slaagt de politiezone er toch in binnen het voorziene budget te blijven. Met het vooruitzicht dat bij de afrekening 2012 volledig binnen de begroting wordt afgesloten. De nodige investeringen konden doorgang vinden, een enkele post werd naar volgend jaar doorgeschoven. Spijtig genoeg kan het gegeven dat we binnen de begroting zijn kunnen blijven, niet helemaal op ons actief geschreven worden. Voor het eerst werden gepubliceerde (vacant verklaarde) bedieningen niet ingevuld, door gebrek aan kandidaten. Ook konden de plaatsen niet opgevuld worden door detacheringen vanuit de federale politie, daar liggen voor het ogenblik de prioriteiten elders. We werken al een half jaar onderbemand, hopen spoedig op nieuwe, gemotiveerde medewerkers te kunnen rekenen.

 Al bij al werd operationeel redelijk goed gescoord. Het gros van de criminele fenomenen blijft op een laag peil. Eén uitschieter: het aantal woninginbraken. Nooit werden er meer daders van diefstallen aangehouden en toch hebben we een fikse stijging van het aantal gepleegde feiten moeten ondergaan. Het bestaan van rondtrekkende dievenbendes is zeker niet vreemd aan dit gegeven.
 Het aantal verkeersongevallen is licht gedaald. De vele wegenwerken hebben toezicht gekost, te zien als een investering in meer veiligheid met de afronding van o.a. de werken op de N78 en N75. Er werden in het algemeen meer dan 2.000 ademtesten afgenomen en werden t.e.m. augustus 73 ademtesten afgenomen bij de vaststellingen van verkeersongevallen met gekwetsten. Toch waren hierbij alsnog 10 personen onder invloed van alcohol.

 Na 14 oktober zal werk gemaakt worden van de nieuwe beleidsopties inzake veiligheid voor de komende jaren. Politie en politiek, slechts één letter verschil. Die 'k' staat dan voor de kunst om in de veiligheid van onze medeburgers blijvend te investeren!

donderdag 4 oktober 2012


Preventietips diefstal uit voertuig


Laat uw voertuig niet achter op een onverlichte of verlaten plaats.
Sluit alle vensters en alle deuren, ook uw kofferdeksel.
Laat geen waardevolle voorwerpen achter in uw wagen (GSM, handtassen, zonnebril, fototoestel, boekentassen, enz.).
Voorwerpen die toch in de wagen achterblijven dienen te worden gelegd op een plaats waar ze niet zichtbaar zijn van buitenuit, bij voorkeur in de koffer.
Haal de boorddocumenten uit het voertuig. Laat nooit uw reservesleutel in het voertuig.

Voor verdere inlichtingen, raadpleeg de pagina's Diefstal uit voertuigen van de website van de Algemene directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken.

Veiliger naar school


Vanaf 1 september begeven honderdduizenden kinderen en jongeren zich opnieuw naar school. Dat is niet zonder risico. Daarenboven is september een van de meest verkeersonveilige maanden voor kinderen. Het is net of veel scholieren vergeten zijn hoe ze zich in het verkeer dienen te gedragen en hoe het verkeerssysteem functioneert.
Hieronder volgen enkele tips die veel narigheid kunnen voorkomen.

Vooraf: de schoolroute bewust kiezen

Veel ouders herinneren zich dat zij, indertijd, de kortste route van huis naar school en terug moesten volgen, omwille van de schoolverzekering. Die voorbijgestreefde verplichting geldt al lang niet meer. De schoolverzekering slaat op de normale, de dagdagelijkse route. Dat houdt in dat iedereen de schoolroute bewust kan kiezen, rekening houdend met de (verwachte) veiligheid. Je kunt ook huiswaarts keren langs een andere weg als die van huis naar school.
Ouders met schoolgaande kinderen worden aangeraden om einde augustus de nieuwe route, die hun kinderen vanaf 1 september zullen volgen, samen te verkennen, zo nodig meermaals, en de gevaarlijke plaatsen aan te duiden en te bespreken. Tevens kunnen er concrete afspraken worden gemaakt, zoals: je steekt de weg over op plaats x en niet op plaats y.

Ouders zijn niet altijd een goed voorbeeld

Wie kritisch rondkijkt in om het even welke schoolomgeving, merkt het onmiddellijk: het onveilig gevoel dat de kinderen doorgaans hebben, wordt in hoofdzaak teweeggebracht door ... ouders!
Doe het bij voorkeur zo:
  • Laat jonge kinderen in en uit de auto stappen aan de zijde van de huizenrij, niet aan de kant van het rijverkeer. Ze geven een hand aan de begeleider (geen kind van dezelfde leeftijd of jonger!).
  • Kinderen, jonger dan zowat 8 jaar, laten we zeker niet zelfstandig naar school stappen. Ze worden best begeleid door een ouder kind of een volwassene.
  • Kinderen, jonger dan zowat 10 jaar, laten we zeker niet zelfstandig naar school fietsen. We zorgen voor begeleiding door een volwassene. Het kind fietst dan ofwel voorop, ofwel rechts naar de begeleider, ofwel op het rechts gelegen trottoir (als het min dan 9 jaar is en met een kinderfiets rijdt).
  • Kinderen die met de auto worden gehaald of gebracht, stappen niet uit aan de kant van het rijverkeer, wel aan de kant van de huizenrij. Stop bij voorkeur aan de kant van de school, indien mogelijk iets voorbij de school (dan stapt je kind tegen de rijrichting in, met zicht op het gevaar).

Overstekende voetgangers

Bestuurders - fietsers incluis - moeten voorrang verlenen aan de voetgangers die aan het oversteken zijn op een zebrapad, alsook aan hen die op het punt staan er over te steken. Voetgangers moeten dus uitkijken en nagaan of zij die voorrang wel krijgen! We leren kinderen dat ze, wanneer een bestuurder stopt aan de ene kant van het zebrapad, zij ook naar de andere kant moeten kijken. We vertellen hen zeker niet dat ze op een zebrapad voorrang 'hebben', want dat steken ze pardoes over!
Om over te steken, gaat een kind best als volgt te werk:
  • stop voor de boordsteen
  • kijk tweemaal na elkaar naar elke kant, aan een kruispunt naar alle kanten
  • wacht tot de naderende bestuurders zijn gestopt, of voorbijgereden
  • steek recht en rustig over en kijk afwisselend naar beide kanten.

Kinderen in de auto

In de auto moet iedereen de gordel dragen of worden vastgemaakt in een bevestigingssysteem. De enige overblijvende uitzondering is de bestuurder die kleiner is dan 1,50 m. Kinderen, jonger dan 12 jaar mogen voorin plaatsnemen, mits ze worden beveiligd door een gordel of een bevestigingssysteem.
In een personenauto mogen er in niet meer inzittenden plaatsnemen dan het aantal beschikbare gordels. Alle kinderen jonger dan 12 jaar moeten (september 2005) in de gordel. Geen sprake meer van 5 kinderen op de achterbank!