dinsdag 9 oktober 2012


Politieraad ACM 9 oktober 2012 20.00u


Voorafgaande aan de zitting werd volgende personeelsleden verzocht de eed af te leggen in handen van de burgemeester-voorzitter: inspecteur van politie Jelle Franssen van het operationele kader en bediende Mina Amgroud van het administratief en logistiek kader.
In openbare zitting

1.       Goedkeuring verslag politieraad van 19.06.2012
2.       Goedkeuring begrotingswijziging 2012, nr 1 & 2: bespreking en vastlegging
3.       Dienstjaarrekening 2009 Politiezone Maasland -Vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
4.       Goedkeuring van de aanstelling van een ‘externe dienst preventie en bescherming’ - instelling van de procedure en goedkeuring van het bestek
5.      Goedkeuring van de aankoop van divers bureaumeubilair - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze
6.      Levering van aardgas aan de provinciale instellingen, …,  politiezone’s, vzw’s en intergemeentelijke verenigingen 2009-2012 - verlenging met zes (6) maanden t.e.m. 30/06/2013
7.       Goedkeuring van contract voor kaarten motorbrandstoffen, FORCMS-POMP-059
8.      Openstellen van een vacante betrekking hoofdinspecteur algemene steundienst
9.       Kennisname briefwisseling
10.    Toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland

In zitting met gesloten deuren

11.    Kennisgeving van de selectieprocedure, verslag van de jury en goedkeuring van de aanwerving van een technisch en logistiek medewerker niveau D binnen het CALog-kader
12.    Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit, arbeidsongeval van 26.11.2009

Het blijft ieder jaar een moeilijke oefening: binnen de voorziene begroting blijven. Met alle bijkomende lasten, zowel financieel als administratief, slaagt de politiezone er toch in binnen het voorziene budget te blijven. Met het vooruitzicht dat bij de afrekening 2012 volledig binnen de begroting wordt afgesloten. De nodige investeringen konden doorgang vinden, een enkele post werd naar volgend jaar doorgeschoven. Spijtig genoeg kan het gegeven dat we binnen de begroting zijn kunnen blijven, niet helemaal op ons actief geschreven worden. Voor het eerst werden gepubliceerde (vacant verklaarde) bedieningen niet ingevuld, door gebrek aan kandidaten. Ook konden de plaatsen niet opgevuld worden door detacheringen vanuit de federale politie, daar liggen voor het ogenblik de prioriteiten elders. We werken al een half jaar onderbemand, hopen spoedig op nieuwe, gemotiveerde medewerkers te kunnen rekenen.

 Al bij al werd operationeel redelijk goed gescoord. Het gros van de criminele fenomenen blijft op een laag peil. Eén uitschieter: het aantal woninginbraken. Nooit werden er meer daders van diefstallen aangehouden en toch hebben we een fikse stijging van het aantal gepleegde feiten moeten ondergaan. Het bestaan van rondtrekkende dievenbendes is zeker niet vreemd aan dit gegeven.
 Het aantal verkeersongevallen is licht gedaald. De vele wegenwerken hebben toezicht gekost, te zien als een investering in meer veiligheid met de afronding van o.a. de werken op de N78 en N75. Er werden in het algemeen meer dan 2.000 ademtesten afgenomen en werden t.e.m. augustus 73 ademtesten afgenomen bij de vaststellingen van verkeersongevallen met gekwetsten. Toch waren hierbij alsnog 10 personen onder invloed van alcohol.

 Na 14 oktober zal werk gemaakt worden van de nieuwe beleidsopties inzake veiligheid voor de komende jaren. Politie en politiek, slechts één letter verschil. Die 'k' staat dan voor de kunst om in de veiligheid van onze medeburgers blijvend te investeren!