woensdag 16 maart 2011

Politieraad 15.03.2011

...Voorafgaande aan de zitting hebben de volgende personeelsleden de eed afgelegd in handen van de burgemeester voorzitter:


Assistent Kim Smits
Bediende Ellen Paredis

In openbare zitting

1. Beëindiging van het mandaat van lid van de politieraad van mevrouw Sarah Geebelen, aanstelling van een opvolgend raadslid, eedaflegging en installatie van de heer Davy Maesen als lid van de politieraad


2. Vaststelling rangorde politieraadsleden


3. Goedkeuring verslag politieraad van 14.12.2010


4. Goedkeuring van de aankoop van


een anoniem voertuig voor functionaliteit wijk Maaseik met toebehoren volgens contract FORCMS-VV-045, perceel 9


een bestelwagen met toebehoren volgens contract FORCMS-VV-037, perceel 4


één motor met politietoebehoren voor de functionaliteit verkeer


een ASTRID-radio cleartone CM 5000 voor een motorfiets met bijhorend abonnement, volgens raamovereenkomst A.S.T.R.I.D.CD-MP-00-23


5. Gunning tot aankoop van softwareprogramma inclusief hardware voor patrimoniumbeheer en helpdesk


6. Kennisname briefwisseling


7.Overzicht werkjaar 2010Naar beheer doet de politiezone het bijzonder goed. De kosten worden onder controle gehouden en de resultaten zijn meer dan bevredigend, getuigen van een goede politiepraktijk.


Budgettair werd de politiezone vergeleken met gelijkaardige zones (zelfde categorie). Zo blijkt dat wij ver onder het gemiddelde blijven, zowel naar globaal budget als specifiek naar investering in medewerkers (personeelskost). Op vlak van medewerkers werd de voorbij jaren een wezenlijke verjonging gerealiseerd zodat de gemiddelde leeftijd nu op 42 jaar ligt. Een hoger cijfer naar onbeschikbaarheden vindt zijn oorzaak in een sinds enige jaren geschorste medewerker en enkele langdurig afwezige zieken. Toch konden ook de nodige aankopen gerealiseerd waaronder de vervanging van 4 dienstvoertuigen het meest in het oog springt. Andere aankopen hebben inmiddels hun nut meer dan bewezen: het Fingerprint Image Transmission systeem en het UFED GSM uitlezingssysteem.


Op operationeel vlak blijft de politiezone goed presteren. Niettegenstaande enige problemen met het gegeven dat het echt moeilijk wordt om boosdoeners achter de tralies te krijgen, wordt vooral met behulp van de andere partner in de keten, het parket, resultaat geboekt. De cijfers en overzichten spreken voor zich. Ook op vlak van verkeersveiligheid eenzelfde positieve tendens. Hier stelt vooral het administratieve werk een probleem. Eén opmerkelijk gegeven: door de inzet van eenieder binnen het korps werden er heel wat meer controles uitgevoerd naar geïntoxiceerd sturen. Herinner jullie dat er door ieder ploeg controles uitgevoerd zouden worden. Hierdoor is het aantal ongevallen waarbij de bestuurder onder invloed bevonden werd, gedaald met 20% t.o.v. 2009, blijven er 13 spijtige ongevallen.


Voor de bij de presentatie gebruikte dia’s: zie
slides overzicht 2010
In zitting met gesloten deurenKennisgeving van de selectieprocedure, verslag van de jury en van de aanwerving van een inspecteur recherche, mobilteitscyclus 2009/03 (reeksn° 2905): Tom Thans werd als best gerangschikte kandidaat verkozen


Verzoek tot hernieuwing van het mandaat van korpschef van de politiezone Maasland – opstarten procedure