dinsdag 18 oktober 2011

politieraad van 18.10.2011


...
Voorafgaande aan de zitting werden volgende medewerkers verzocht de eed af te leggen in handen van de burgemeester voorzitter:
 inspecteur van politie Vanelderen, Cornelissen, Dirkx, Levoyannis, Loy, Rutar, Swennen
 bediende Van Grimbergen Marita

In openbare zitting

1. Goedkeuring verslag politieraad van 21.06.2011
2. Goedkeuring begrotingswijziging 2011, nr 1 & 3: bespreking en vastlegging
3. Dienstjaarrekening 2008 Politiezone Maasland - Vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
4. Goedkeuring van de opdracht voor het schilderen van de lokalen politiecommissariaat Lanklaar - - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze
5. Kennisname briefwisseling
6. Toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland

Operationeel gaan de goede resultaten verder hun weg. Zowel criminaliteit als verkeer vertonen opnieuw een dalende tendens. Opmerkelijk is het laag aantal woninginbraken in vergelijking met de ons omliggende regio’s. Ook de andere gerechtelijke inbreuken vertonen een tendens naar lagere cijfers. Tevens bestendiging van het laag aantal bestuurders betrokken in een verkeersongeval met gekwetsten en welke geïntoxiceerd waren; de pakkans voor drinken en rijden ligt in onze politiezone erg hoog (van juni t.e.m. augustus maar liefst 2.300 controles).
1.300.000 bestuurders werden gecontroleerd op snelheid. Spijtig dat er verhoudingsgewijs meer mensen betrapt worden op te snel rijden.
Een andere spijtige tendens is de verhoogde administratieve last wat vertaald wordt naar minder blauw op straat. Misschien tijd voor een meer innovatieve aanpak waarbij onze mensen met behulp van ICT meer administratieve taken op straat kunnen invullen.

Begrotingstechnisch heeft de financiële crisis steeds meer impact in de komende jaren. Tal van maatregelen en door de overheid genomen beslissingen zijn daarvoor verantwoordelijk. Het Salduz-arrest en de nieuwe wet die op 1 januari 2012 ingaat heeft heel wat ingezet op de beschikbaarheid van medewerkers en op de bestaande infrastructuur. Interventies, onderzoeken en bewakingsopdrachten zullen meer tijd vragen. Gebouwen dienen aangepast aan verhoren met advocaat, cellen met langere verblijfsmogelijkheid, … Tegelijk is er de komende jaren een wezenlijke stijging van de pensioenbijdragen (14%) en dient de politiezone nog te voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen met diverse prijskaartjes. Om de toekomst het hoofd te bieden, zal de komende jaren door beleid en uitvoerders innovatief gedacht en gehandeld moeten worden. Aangekomen op een punt van crisis kan de situatie ofwel verbeteren of verslechteren. Wij gaan voor de eerste optie. Overbruggen kan door door de financiële reserve aan te spreken of door een wezenlijke verhoging, jaarlijks, van de bijdrage van de steden aan de begroting. Enkel samen, politiek en politie (er is slechts een '-k' verschil), kunnen we het niveau van dienstverlening aan de bevolking en welzijn (lees de veiligheid) van de medewerkers handhaven.

In zitting met gesloten deuren
7. Kennisgeving van de selectieprocedure en het verslag van de jury - aanwerving van de heer Luc Bamps als commissaris van politie, mobiliteitscyclus 2011/03 (reeksn° 0063)

In openbare zitting
8. Openstellen van een vacante betrekking van hoofdinspecteur van politie binnen de opsporingsdienst

maandag 20 juni 2011

Politieraad 21.06.2011

Zitting van 21 juni 2011, 20 uur
Raadszaal administratief centrum stad Maaseik (Lekkerstraat, toegang langs Capucijnenstraat)

Agenda

Voorafgaande aan de zitting hebben volgende personeelsleden de eed afgelegd in handen van de burgemeester-voorzitter:

hoofdinspecteur van politie Joseph Warson
inspecteur van politie Bert Dalemans


In openbare zitting

1. Goedkeuring verslag politieraad van 15.03.2011

2. Openstellen van een vacante betrekking commissaris van politie - beleidsadviseur

3. Delegatie aan het politiecollege inzake het dagvaarden van de Belgische staat in tussenkomst en vrijwaring in de procedures tot uitbetaling van vermeend achterstallige Copernicuspremies

4. Goedkeuring van de aankoop van een wapenkluis en van informaticamateriaal - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze

6. Kennisname briefwisseling

In zitting met gesloten deuren

7. Uitbreiding van de arbeidsovereenkomst en benoeming van een medewerker niveau D ten gevolge van een

bediening binnen de onthaaldienst te Maaseik

8. Aanwerving van vijf inspecteurs van politie volgens de selectieprocedure tot aanwerving voor de algemene steundienst, mobilteitscyclus 2011/01 (reeksn° 2915)

9. Aanwerving van een inspecteur algemene steundienst, via de werfreserve van de mobilteitscyclus 2011/01 (reeksn°2915), invulling vrijgekomen plaats ingevolge het op getalsterkte brengen van de recherchedienst.

10. Mandaatverlenging van de korpschef: kennisname van het gemotiveerd advies van het politiecollege, kennisname van het advies van de evaluatiecommissie en uitbrengen van het gemotiveerd advies door de politeraad

woensdag 16 maart 2011

Politieraad 15.03.2011

...Voorafgaande aan de zitting hebben de volgende personeelsleden de eed afgelegd in handen van de burgemeester voorzitter:


Assistent Kim Smits
Bediende Ellen Paredis

In openbare zitting

1. Beëindiging van het mandaat van lid van de politieraad van mevrouw Sarah Geebelen, aanstelling van een opvolgend raadslid, eedaflegging en installatie van de heer Davy Maesen als lid van de politieraad


2. Vaststelling rangorde politieraadsleden


3. Goedkeuring verslag politieraad van 14.12.2010


4. Goedkeuring van de aankoop van


een anoniem voertuig voor functionaliteit wijk Maaseik met toebehoren volgens contract FORCMS-VV-045, perceel 9


een bestelwagen met toebehoren volgens contract FORCMS-VV-037, perceel 4


één motor met politietoebehoren voor de functionaliteit verkeer


een ASTRID-radio cleartone CM 5000 voor een motorfiets met bijhorend abonnement, volgens raamovereenkomst A.S.T.R.I.D.CD-MP-00-23


5. Gunning tot aankoop van softwareprogramma inclusief hardware voor patrimoniumbeheer en helpdesk


6. Kennisname briefwisseling


7.Overzicht werkjaar 2010Naar beheer doet de politiezone het bijzonder goed. De kosten worden onder controle gehouden en de resultaten zijn meer dan bevredigend, getuigen van een goede politiepraktijk.


Budgettair werd de politiezone vergeleken met gelijkaardige zones (zelfde categorie). Zo blijkt dat wij ver onder het gemiddelde blijven, zowel naar globaal budget als specifiek naar investering in medewerkers (personeelskost). Op vlak van medewerkers werd de voorbij jaren een wezenlijke verjonging gerealiseerd zodat de gemiddelde leeftijd nu op 42 jaar ligt. Een hoger cijfer naar onbeschikbaarheden vindt zijn oorzaak in een sinds enige jaren geschorste medewerker en enkele langdurig afwezige zieken. Toch konden ook de nodige aankopen gerealiseerd waaronder de vervanging van 4 dienstvoertuigen het meest in het oog springt. Andere aankopen hebben inmiddels hun nut meer dan bewezen: het Fingerprint Image Transmission systeem en het UFED GSM uitlezingssysteem.


Op operationeel vlak blijft de politiezone goed presteren. Niettegenstaande enige problemen met het gegeven dat het echt moeilijk wordt om boosdoeners achter de tralies te krijgen, wordt vooral met behulp van de andere partner in de keten, het parket, resultaat geboekt. De cijfers en overzichten spreken voor zich. Ook op vlak van verkeersveiligheid eenzelfde positieve tendens. Hier stelt vooral het administratieve werk een probleem. Eén opmerkelijk gegeven: door de inzet van eenieder binnen het korps werden er heel wat meer controles uitgevoerd naar geïntoxiceerd sturen. Herinner jullie dat er door ieder ploeg controles uitgevoerd zouden worden. Hierdoor is het aantal ongevallen waarbij de bestuurder onder invloed bevonden werd, gedaald met 20% t.o.v. 2009, blijven er 13 spijtige ongevallen.


Voor de bij de presentatie gebruikte dia’s: zie
slides overzicht 2010
In zitting met gesloten deurenKennisgeving van de selectieprocedure, verslag van de jury en van de aanwerving van een inspecteur recherche, mobilteitscyclus 2009/03 (reeksn° 2905): Tom Thans werd als best gerangschikte kandidaat verkozen


Verzoek tot hernieuwing van het mandaat van korpschef van de politiezone Maasland – opstarten procedure

donderdag 20 januari 2011

Fiets kwijt? Misschien gevonden?

...
Jaarlijks halen de politiediensten en gemeenten tienduizenden onbeheerde fietsen op. Slechts enkele ervan kunnen onmiddellijk terugbezorgd worden aan de eigenaar omdat men op het kader het rijksregisternummer van de eigenaar terugvindt. Om ervoor te zorgen dat deze 'niet gemerkte' fietsen toch bij hun eigenaar terechtkomen, kun je op deze site zoeken in de gevonden fietsen.

Vaak wordt je fiets teruggevonden in de buurt waar je hem verloor. Daarom is de website geografisch ingedeeld in de provincies Antwerpen, Limburg, en de resterende deelnemende gemeenten. Hierbij moet je telkens de gemeente invullen waar je de fiets verloor.

En wat als je fiets elders werd teruggevonden? Geen probleem, je vindt op de website foto’s van alle teruggevonden fietsen die voldoen aan jouw omschrijving, gerangschikt volgens hun afstand tot de gemeente die je hebt aangeduid.

Let wel: zodra een fiets teruggevonden is, heb je maar zes maanden de tijd om hierop aanspraak te maken. Fietsen die na zes maanden niet herkend en teruggegeven zijn, worden immers automatisch het eigendom van de gemeente.

Website waarop u zelf opzoekingen kan doen:

www.gevondenfietsen.be/limburg/gevonden-fietsen-0

Voor nieuws dichter bij huis, kunt u dagelijks terecht op http://actuamaasland.blogspot.com/