dinsdag 24 maart 2009

Politieraad 24 maart 2009 - 20u00


In openbare zitting

1. Kennisname van het ontslag van een politieraadslid, kennisname aanduiding opvolger, eedaflegging en installatie van de heer Jan Geuskens als lid van de politieraad
2. Goedkeuring verslag politieraad van 16.12.2008
3. Goedkeuring aankoop systeem mobiele telefonie
4. Goedkeuring aankoop van twee ademanalysekoffers volgens raamcontract, goedkeuring huur kopieertoestellen volgens raamcontract, goedkeuring aankoop van Livescan eveneens volgens raamcontract
5. Openstellen van een vacante betrekking niveau C binnen het CALog-kader
6. Bekrachtiging van de vacantverklaring van een contractuele, tijdelijke deeltijdse administratief medewerker niveau D in vervangingscontract
7. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie: de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan 2009-2012
8. Provincie Limburg – 10° Directie Federale Taken en Lokale Besturen: het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Maaseik van 27 oktober 2008 betreffende de wijziging van het bedrag van de gemeentelijke dotatie voor de politiebegroting van de politiezone Maasland
9. Provincie Limburg – 10° Directie Federale Taken en Lokale Besturen: het federaal toezicht, goedkeuring van de politiebegroting van de meergemeentepolitiezone Dilsen-Stokkem – Maaseik voor het dienstjaar 2009
10. Agentschap voor Binnenlands Bestuur – Afdeling Limburg: de goedkeuring politiebegroting dienstjaar 2009 van de meergemeentepolitiezone Dilsen-Stokkem – Maaseik
11. Kennisname van het jaarverslag 2008

In zitting met gesloten deuren

12. Benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de lokale politie en toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden
13. Kennisgeving van de selectieprocedure, verslag van de jury en goedkeuring van de aanwerving van een technisch en logistiek medewerker niveau D binnen het CALog-kader, van twee inspecteurs van politie, algemene steundienst (ASD), van een commissaris van politie

Presentatie jaaroverzicht 2008 t.g.v. politieraad - Een pluim voor de nieuwe visie op het politiewerk in de politie Maasland?

De politiezone Maasland (de steden Maaseik en Dilsen-Stokkem) voert van bij de start in 2001 een strikt beheer: investeren in agenten en personeelsleden en er zorg voor dragen dat het volledige korps onder de best mogelijke omstandigheden kan werken. De grote hervorming, doorgevoerd in 2001 en in 2005 was er een serieuze stap naar een ‘Op informatie gestuurde gemeenschapsgerichte politiezorg’.

Tot 2007 kon de werking aan een lage kostprijs, tot ver onder de gemiddelden van vergelijkbare politiezones en ver onder het nationale gemiddelde. Daar zijn we nu nog heel fier over. Het jaar 2008 was een aderlating ingevolge opeenvolgende indexeringen en inflatie. Een kost die vooralsnog quasi voor een groot deel op lokale besturen is afgewend. Naar operationeel personeel werd een dieptepunt bereikt: komende van 83 politiemensen in 2002 moesten we hetzelfde en meer werk verrichten in 2008 met amper 69 eenheden.

Toch is de nieuwe visie op het politiewerk een succes en werkt het !
Voor het vierde jaar op rij werd de veiligheid van de inwoners in Maaseik en Dilsen-Stokkem op een goede manier gevrijwaard.

Goede resultaten op vlak van criminaliteit:
Minder dan 10 woninginbraken per maand op zowat 18.000 brievenbussen.
Er is een lichte stijging van diefstallen van auto’s en uit auto’s. Vooral gps-toestellen worden ontvreemd uit voertuigen.
97 mensen werden door ons omwille van gerechtelijke feiten van hun vrijheid beroofd. In 2007 waren dat er 43. Van de cijfers 2008 waren 32 ingevolge diefstal en heling, 26 ingevolge onderzoek inzake verdovende middelen. Vorig jaar werden 19 weedplantages opgerold waardoor we in onze zone 50 procent in beslag namen van het aantal in het arrondissement aangetroffen planten.
In totaal werden 47 daders van criminele feiten voor de onderzoeksrechter geleid, 37 daarvan bleven aangehouden.
Alle medewerkers van de politiezone hebben bijzonder kort op de bal gespeeld om wijkproblemen aan te pakken.
Een veelvoud aan hangjongeren en locaties werd geviseerd, problemen werden op korte termijn aangepakt.
Het doen circuleren van informatie, het gericht aansturen van al onze ploegen op straat, in- en externe partners en het sensibiliseren en betrekken van de bewoner naar en bij welbepaalde problemen heeft gescoord.
Vooral op verkeersvlak zijn er schitterende resultaten: voor het vierde jaar op rij daalt het aantal ongevallen met gewonden. Van 2004 tot 2008 is er een daling merkbaar van maar liefst 41%. Op de nog niet zo veilige Rijkswegen N78 (Rijksweg) en N75 (Boslaan) zijn de ongevallen op één jaar tijd bijna gehalveerd. Om deze halvering te behalen hebben we wel 3 miljoen voertuigen gecontroleerd en inzake snelheid meer dan 20.000 processen-verbaal opgemaakt. De zone wilde voor het corrigeren van de weggebruiker vooral de laagste boetes gebruiken, het gemiddelde van de boete ligt op 55 euro. Toch zijn er twee negatieve vaststellingen: ieder jaar zijn er meer dan 10% minder ongevallen en ieder jaar meer dan 10% minder toelage uit het verkeersveiligheidsfonds?
Ook zijn er bij de verkeersongevallen met lichamelijk letsel nog steeds 11% waarbij bestuurders geïntoxiceerd gereden hebben. Weliswaar lager dan het provinciaal gemiddelde maar toch hebben onze mensen zich geëngageerd om de controles nog frequenter uit te voeren, dagelijks en op ieder uur van de dag.

Met deze cijfers mogen we concluderen dat de politiezone Maasland een goed merk is, een begrip in het Maasland. Wij zijn er trots op, u ook?