maandag 15 juni 2015

Agenda politieraad 16.06.2015 - 20u00 - Administratief Centrum Maaseik


  1. Verslag politieraad 28 april 2015 - goedkeuring
  2. Dienstjaarrekening 2010 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
  3. Dienstjaarrekening 2011 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
  4. Aankoop van 35 draagbare radioposten met toebehoren via raamcontract A.S.T.R.I.D. CD-MP-OO-40 - goedkeuring
  5. Aankoop van 8 ISLP Workstations, 2 APN Workstations en toebehoren volgens FORCMS raamcontract FORCMS-PC-073, FORCMS-PC-078-1 en FORCMS-PC-078-2 - goedkeuring
  6. Retributiereglement voor het vangen, het verzorgen en het hoeden van rondzwervende, verloren of achtergelaten honden - goedkeuring
  7. Aanwerving van een hoofdinspecteur algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2015-01, reeksn° 1871 - kennisname
  8. Rapportering door de korpschef betreffende de werking van politiezone Maasland - kennisname

Het jaarverslag van 2014 is ter beschikking op de website. Voor de geïnteresseerden: veel leesplezier!
De link naar dit document op de website: http://www.politie-maasland.be/jaarverslag.html


maandag 1 juni 2015

 

                                        5 – 6 – 7 – 8 juni 2015 


De SLim-weekendcontroles

De SLim-actie is een grootscheepse provinciaal gecoördineerde verkeersactie ter voorkoming van weekendongevallen.
SLim staat voor "Safe(S)-Limburg" en is een “provinciaal gecoördineerde verkeersactie”. De SLim-acties zijn een initiatief van gouverneur Herman Reynders en worden uitgevoerd in samenwerking met de lokale en federale politie en het Limburgs parket.

Alcohol, drugs en snelheid zijn nog steeds de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Verkeerscijfers tonen aan dat alcoholgerelateerde verkeersongevallen met lichamelijk letsel zich vooral voordoen in de weekendnachten. Weekendongevallen blijken bovendien aanzienlijk ernstiger dan verkeersongevallen tijdens de rest van de week.

Vandaar de SLim-acties. SLim-acties zijn gecombineerde verkeersacties gericht op het rijden onder invloed van alcohol, drugs en te hoge snelheid. Deze acties vinden élk weekend plaats, het hele jaar door in minstens 4 politiezones van de Provincie Limburg (streefdoel). In het weekend van 5, 6, 7, en 8 juni 2015 zullen praktisch alle lokale politiekorpsen en de WegPolitie Limburg in heel de provincie acties houden.

Dat SLim werkt merken we aan de cijfers: in 2014 werden 25.953 alcoholtesten afgenomen. Daarvan bleek 3% positief. Dat is precies hetzelfde overtredingspercentage als vorig jaar. Maar het aantal positieve bestuurders die zwaar onder invloed zijn (> 0,8 promille) blijft nog altijd zeer hoog met 60%. Van de 80.930 gecontroleerde voertuigen op snelheid, reden er 7% te snel. Dat is ook hetzelfde percentage als dat van het jaar voordien.

Naar aanleiding van de weekendongevallen werden 1.241 personen onderworpen aan een ademtest. 252 personen testten positief, dus 20% of 1 op 5 bestuurders betrokken bij een ongeval in het weekend heeft te veel gedronken! In 2014 betreurden we maar liefst 26 weekenddoden. Dat zijn er spijtig genoeg 5 meer dan vorig jaar en uiteraard 26 te veel. De SLim-weekendcontroles blijven dus nodig!

Nog altijd rijden te veel mensen te snel of onder invloed van alcohol of drugs én omdat men meent dat er weinig of niet gecontroleerd wordt in het weekend.

Ook dit jaar hebben gouverneur, procureur des Konings, burgemeesters, korpschefs van de lokale politie, directeurs-coördinator van de federale politie en sectiechef van de WegPolitie Limburg afgesproken om in twee weekends grootscheepse alcohol-, drugs- en snelheidscontroles te laten plaatsvinden in de provincie Limburg onder de noemer SLim. Het eerste gemeenschappelijk actieweekend vindt dus komend weekend plaats. Het tweede gemeenschappelijk actieweekend zal in het najaar plaats vinden.


Eerste groot SLim-controleweekend op 5, 6, 7, 8 juni 2015


Het eerste groot controleweekend van 2015 zal plaatsvinden in het weekend van 5 tot 8 juni 2015. Dat wil zeggen dat er in dat weekend, tussen vrijdagavond 22.00u en maandagmorgen 06.00u, gecombineerde alcohol‑, drugs- en snelheidscontroles zullen gehouden worden door de Limburgse lokale politiezones op lokale en gewestwegen en door de WegPolitie Limburg op de autosnelwegen.