woensdag 23 december 2015

Politieraad van 22 december 2015


OPENBARE ZITTING

Verslag politieraad 27 oktober 2015 - goedkeuring
Begroting 2016 ‘gewone dienst & buitengewone dienst’ en meerjarenplanning 2016-2018 - goedkeuring
Federaal toezicht - goedkeuring jaarrekening dienstjaar 2011 - kennisname
Upgrade van de toepassing “patrimoniumbeheer, bezoekersregistratie en helpdesk” - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze - goedkeuring
Aanpassing van de formatie van de politiezone - interne verschuivingen - goedkeuring

BESLOTEN ZITTING

Pensioen van drie wijkinspecteurs