woensdag 17 juni 2009

Een avondje uit is niet altijd voor iedereen even plezierig

Overlast wordt steeds vaker als prioritair leefbaarheids- en veiligheidsfenomeen aangehaald. Kwetsbare plaatsen zijn vooral uitgaansbuurten en centra met bijhorende winkelstraten, winkels, horecazaken en schoolomgevingen. Ook onze politiezone ontsnapt niet aan dit gegeven. De escalatie van het fenomeen overlast noodzaakte de politie ertoe om de burgemeester als bestuurlijke autoriteit maatregelen te laten nemen.

Een burgemeester is de eerste verantwoordelijke voor de openbare orde, rust en veiligheid. Hij heeft daartoe verschillende mogelijkheden tot optreden of om te laten tussenkomen. Zo kan overlast bestaan uit geluidsoverlast. Voor geluidsoverlast kan een gemeentelijk reglement toegepast worden of de wet van 18.07.1973 betreffende de bestraffing op geluidshinder, of het koninklijk besluit van 24.02.77 houdende vaststellingen van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, of de milieuwetgeving VLAREM II. Zelfs voor overlast buiten de inrichting, maar een gevolg van de uitbating van de inrichting geldt de nieuwe gemeentewet, artikel 134quater. Indien de openbare orde rond een voor het publiek toegankelijke inrichting wordt verstoord door gedragingen in die inrichting, kan de burgemeester besluiten deze voor een bepaalde tijd te sluiten. Het een en ander is natuurlijk aan strikte voorwaarden en vaststellingen onderworpen. Dergelijke ingrijpende maatregelen vragen een zorgvuldige dossieropbouw.

Dit neemt niet weg dat inwoners van Elen, Rotem, Dilsen, Stokkem, Lanklaar, Maaseik, Neeroeteren, Opoeteren en Dorne, die in de buurt van een inrichtingen wonen die veel volk trekken, kunnen gestoord zijn in hun rust: door instellingen die systematisch evenementen organiseren, een café of een concentratie van een aantal cafés in één zelfde omgeving, het af en aan gerij in de buurt van bepaalde instellingen en andere vormen van overlast veroorzaken irritaties die een gestructureerde aanpak vereisen omwille van verkeersproblemen, geluidsoverlast, drugsproblematiek, vechtpartijen, vandalisme, zwerfvuil enz.
Vanuit de politie zijn wij vragende partij om ons deze klachten te melden. Liefst op het moment van gebeuren zodat wij effectieve vaststellingen kunnen doen.

Als politie willen wij zeer zorgvuldig te werk gaan wanneer er meerdere instellingen bij elkaar zijn gelegen waarvan er slechts één voor de ordeverstoring in aanmerking komt.
Het is daarbij vanzelfsprekend dat personen die zich schuldig maken aan het verstoren van de openbare orde, veiligheid en rust steeds afzonderlijk zullen vervolgd worden losstaand van de maatregelen die er tegen de inrichting genomen worden.

Instellingen welke informatie wensen over het voorkomen van overlast, mogen steeds contact opnemen met ons. Zelf hebben we (spijtig genoeg) enige expertise kunnen opbouwen. Ook kunnen we u in contact brengen met andere diensten (stedelijke milieudienst, …) welke over een veelheid aan informatie beschikken.

Let wel: wit staat tegenover zwart, yin en yang, goed en kwaad, overlast en verdraagzaamheid. Van Dale omschrijft lachen als “door een vertrekking van de mondhoeken en de onderste delen van het aangezicht, al of niet vergezeld van een reeks hoorbare adem-stoten, een gewaarwording van vrolijkheid of opgewektheid uitdrukken. Uitdrukkingen: schaterend, luidkeels lachen, gieren van het lachen, in lachen uitbarsten, …”. Lachen, plezier maken is dus niet iets dat je stilletjes in een hoekje doet. Plezier maken moet je ook kunnen verdragen. Net zoals plezante gasten de (nacht)rust van anderen kunnen respecteren. Met een heerlijk, warme zomer in het verschiet, moeten we dit toch wel voor elkaar kunnen betekenen.